Tác Giả Chiết Chi

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Chiết Chi

Bạn đang đọc truyện Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả của tác giả Chiết Chi. Sau khi chết cậu mới biết hóa ra mình là một thiếu gia giả trong một quyển đam mỹ thể loại “ôm nhầm con”.Trong sách cậu vì để có được nam chính Chu Chỉ, lì lợm la liếmThiếu gia thật sự được tìm thấy, cậu bị đuổi Chương 30