Tác Giả Mê Mê Mê

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Mê Mê Mê

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, tùy ý bá đạo công × tự ti song tính ngoan chịu thụ, cao H, SM, HE. Editor: Yee Cậu làm ở cửa hàng tiện lợi khoảng hai năm, là công nhân chính thức, tuy rằng thù lao không tính cao, nhưng công tác này cũng không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần chịu khổ nhọc, Tiểu Vĩ làm thực thư t