Tác Giả Trương Đức Trình

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Trương Đức Trình

Một thanh niên Việt Nam họ tên đầy đủ là Dương Văn Đức linh hồn xuyên không đến một thế giới tu chân cấp thấp môn phái chưởng môn sắp sửa bị hủy hoại.Sau khi Dương Văn Đức trở thành chưởng môn đời tiếp theo thì Dương Văn Đức đã kích hoạt được tu chân hệ thống chưởng môn.Liệu Dương Văn Đức vớ Chương 64