Tác Giả Vạn Kiếm Linh

Danh sách truyện tác giả Vạn Kiếm Linh

Ta từ hư không mà tới, nhấc tay phải trời sập, lật tay hủy Hoàng tuyền. Ta là ma, là thần, là tiên, là người. Ta là Tiêu Thần, là vạn vật, cũng là chúa tể!   Từ đây, chân đạp Tiên Đế, quyền đả Ma Tôn, Thái Cổ thần minh cung Chương 1355    

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô đị